ocbb bon n l

分类:搜排行浏览量:1006发布于:2020-07-15 18:16:08

他们包昂不窝躺的样子k

Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi 一起爬上高高的山巅 Để ta khắc tên mình trên đời 把我们的名字刻在天际 Dù ta biết gian nan đang chờ đón 明知艰难险阻在

(1)连结ODAO=BO=r,AD=BD,OD=OD所以△ADO ≌ △BDO(SSS)所以∠OAD=∠OBD因为A为圆O的切点,所以∠OAD=90°所以∠OBD=90°,所以DB是圆O的切线(2)连结ABPB=BO,所以点B是△OAP的中点AB为直角△OAP斜边的中线,所以AB=OP/2=OB=r所以OA=AB=OB,所以△AOB为等边三角形∠OAB=60°,因为∠OAD=90°,所以∠BAD=30°=∠ABD,因为AD=1∠ADB=120°,所以AB=√3=r∠COA=180°-∠AOB=120°所以AC=3

在中国移动网上营业厅http://www.10086.cn/index/ha/index_371_379.html可挑选需要的业务.

l.B.aifenlan是内衣牌子,男式女式内衣,是香港的品牌.这个l.B.aifenlan在国内不太常见.问题解决请及时采纳,如有疑问欢迎继续追问!

羽毛球俱乐部 badminton club~如果你认可我的回答,请及时点击【采纳为满意回答】按钮~~手机提问者在客户端右上角评价点【满意】即可.~你的采纳是我前进的动力~~O(∩_∩)O,记得好评和采纳,互相帮助,祝共同进步!

每个人都相信你能实现 麻烦采纳,谢谢!

w在哈根农庄门的上方; a在树屋门的上方; o在假日海滩小船的附近; b在山顶雪人城堡的右下角; i在叮咚小溪右边的路上; c在奇乐园的右下角; m在外星城堡的地下室中的时光机那儿.(把三个黄色的按钮都按一下就能进 ) (*^__^*) 嘻嘻……祝你好运

眼睛看花了,终于翻译出来了大概意思:S.R.N.B.Z.D.W.X.H.N 虽然你不知道我喜欢你DS 但是 N.L.S.G.B.D. 你老是搞不懂N.R.N.M.H. 你人那么好W.S.M.N.G.J.B.C.L.W.X.H.N. 为什么你感觉不出来:我喜欢你N.H.S.N.Y.J.Y. 你还说你已经有 X.H.D.R.L 喜欢的人来

把题中的数均化为数字 得 5 14 10 __ 2 5 8 __ 12 7 17 __ 6 10 15 __ 化的方法是: A B C D E F G H I J K L M N O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 P Q R S T U V W X Y Z 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 去对,得出来的 然后再找这些数的规律:E N J I B E H K J G Q B F J O U【【不清楚,再问;满意, 请采纳!祝你好运开☆!!】】